وال پست یعنی چه؟

وال پست یعنی چه؟

وال پست يعني چه ؟

وال پست بزبان لاتين wall/post  متشكل از wall و post تشكيل شده است كه wall بمعني ديوار و post كه در لغتنامه وقتي بعنوان اسم استفاده ميشود بمعني زير است:

a long, sturdy piece of timber or metal set upright in the ground and used to support something or as a marker.

“قطعه اي بلند و محكم از چوب يا فلز كه بطور قائم در زمين نصب ميشود و براي نگهداشتن چيزي يا بعنوان نشانه استفاده ميشود”

بنابراين تركيب wall/post بمعناي نگهدارنده ديوار است.ديوار بعنوان يك عضو سازه اي يا معماري تشكيل شده است از اجزاي تشكيل دهنده اي شامل ملات يا چسباننده و مدولهايي شامل بلوك و اجر وسفال و … كه بخودي خود غير از تكيه گاه زيرين خود كه ديوار را در برابر نيروهاي ثقلي مهار ميكند مهار كننده اي در برابر نيروهاي افقي ندارد و در حقيقت والپست نقش مهار كننده اي رادارد كه ديوار را در برابر نيروهايي كه باعث واژگوني ان ميگردند كه ازجمله مهمترين انها نيروي باد و زلزله است.

ميانقاب چيست؟

‎به هر گونه المان غير سازه ای كه دريك قاب سازه ای محاط شود ميانقاب ميتوان گفت علت اهميت ميانقابها اندركنش با قاب سازه ای است ‎اين اندر كنش بين قاب و ميانقاب در حقيقت ناشی از تغيير شكل سازه در زمان وقوع زلزله يا باد و به تبع ان  تغيير شكل قابهاست.‎نكته اساسي در طراحی سازه در زماني كه سختی ميانقابها در نظر گرفته نميشود تاثير سختی ميانقابها بر قابها و بطوركلی سازه است. بطور كلی هرگونه مقاومت ميانقاب در برابر تغيير شكل سازه باعث تغيير سختی سازه و به تبع آن جابجايی مركز سختی سازه ميگردد.اين جابجايی در مركز سختی سازه باعث تغيير الگوی رفتاری سازه در هنگام وقوع زلزله ميگردد .‎بازوي مقاوم يعني فاصله مركز ثقل و مركز سختی جديد سازه لنگری پيش بينی نشده ايجاد ميكند كه باعث پيچش سازه و آسيب به سازه ميگردد.‎بنا براين جهت جلوگيری از اين اتفاق جداسازی سازه ياقاب و ميانقاب و جلوگيری از هر گونه انتقال تنش بين اين دو بايد اتفاق بيفتد.

جداسازی ديوار ميانقاب از قاب جهت ازبين بردن اندركنش ديوار و سازه بهترين راه جدایی آنها از يكديگر است به اين ترتيب كه بين ديوار و سازه يعني ستونها و تير فاصله ای در نظر گرفته شود اين فاصله بر حسب ارتفاع سازه وميزان نيروهای وارده محاسبه ميگردد كه اندازه آن بطور معمول ٢/٥ تا ٥ سانتيمتر در نظر گرفته ميشود اين فاصله ميبايست با مصالح نرم و قابل ارتجاع پر شود تا اولا نيروهای متقابل سازه و ديوار را جذب نمايد ثانيا امكان اجرای نازك كاری را بوجود آورد .حال با وجود اين فاصله نحوه اتصال ديوار به سازه بايد طوری طراحي شود تا ديوار را در برابر نيروهای عمود بر سطح محافظت نموده ولی در راستای موازی با سطح ازاد بگذارد بطوريكه هيچ اندر كنشی با هم نداشته باشند.اتصال كشویی ميتواند راه حل اين مشكل باشد بطوريكه در راستاي حركت كشو هيچ مانعی در برابر ديوار وجود نداشته ولی در جهت عمود برحركت كشو محدوديت حركتی دارد و به اين صورت ديوار مهار ميگردد.

 

 

پست قبلیراهنمای طراحی لرزه‌ای ديوارهای بنايی غيرسازه‌ای مسلح به ميلگرد بستر
پست بعدیمیلگرد بستر چیست؟